Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Never judge a work of art by its defects.

Washington Allston