Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vladimir Nabokov Quotes

My loathings are simple: stupidity, oppression, crime, cruelty, soft music.

Vladimir Nabokov

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote