Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viggo Mortensen Quotes

I have a work ethic. If I say I'm going to do something, I do it.

Viggo Mortensen

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote