Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doing stunt work is risky, but it's something I enjoy.

Verne Troyer

         
Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote