Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I do everything that everybody else does.

Vanna White

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote