Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

When you don't have people in your life pushing you, can you push yourself?

Tori Amos