Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The truth is I try to take people as I find them.

Tony Abbott

Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote