Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Never have a club in your bag that you're afraid to hit.

Tom Kite