Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We must make a radical turn, at 360 degrees.

Todor Zhivkov

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote