Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The first record I bought with my own money was Rio.

Thomas Lennon