Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There's a way to do it better - find it.

Thomas A. Edison