Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sooner or later we're all someone's dog.

Terry Pratchett