Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

That's the past. I don't agree with retrospect.

Steve Carlton