Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Say what you know, do what you must, come what may.

Sofia Kovalevskaya

         
Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote