Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Art for art's sake, money for God's sake.

Simon Raven