Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

It's not a democracy here, it's the Middle East.

Silvan Shalom