Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I wanted to make something very unique, something very different.

Shigeru Miyamoto