Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sherri Shepherd Quotes

I don't think anything predated Christians.

Sherri Shepherd

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote