Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

When I get it into my head that I want to do something, I do it.

Poppy Montgomery

         
Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote