Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

For everybody that does something bad there's gotta be someone that does something good.

Patrick Wilson