Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I felt profoundly ashamed, I was very much upset.

Otto Hahn