Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A loaf of bread, a jug of wine, and thou.

Omar Khayyam

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote