Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A hair divides what is false and true.

Omar Khayyam

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote