Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hope is such a bait, it covers any hook.

Oliver Goldsmith