Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

My entire soul is a cry, and all my work is a commentary on that cry.

Nikos Kazantzakis