Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We say the name of God, but that is only habit.

Nikita Khrushchev