Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I'm just happy that 'Idol' producers gave me a shot on the show and to be able to show who I really was, because I feel like I'm every single woman.

Nicki Minaj