Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Do nothing which is of no use.

Miyamoto Musashi