Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I made it to protect the motherland.

Mikhail Kalashnikov