Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I've been hurt quite a few times.

Mikhail Baryshnikov

         
Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote