Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mikhail Baryshnikov Quotes

I am not the first straight dancer or the last.

Mikhail Baryshnikov

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote