Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mikhail Baryshnikov Quotes

I get speeding ticket like everybody else. If the restaurant is full I'm waiting in line like everybody else.

Mikhail Baryshnikov

Copyright © 2001 - 2016 BrainyQuote