Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

To walk across the street is a risk.

Mikhail Baryshnikov

Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote