Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I believe we exist in a multiverse of universes.

Michio Kaku