Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The freethinking of one age is the common sense of the next.

Matthew Arnold