Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I've gone to war zones before and never got shot.

Manute Bol