Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Challenges are meant to be met and overcome.

Liu Xiang

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote