Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God will not forgive us if we fail.

Leonid I. Brezhnev

         
Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote