Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I was one of those kids who wanted to do everything, I wanted to be a marine biologist, an actress, a writer, an environmentalist, an activist.

Kristin Kreuk