Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I don't want to be the next Michael Jordan, I only want to be Kobe Bryant.

Kobe Bryant