Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Food is your body's fuel. Without fuel, your body wants to shut down.

Ken Hill