Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The older I get, the less I suffer fools gladly.

Kathleen Turner

         
Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote