Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rosa Parks inspired many. She will not be forgotten.

John Shimkus

         
Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote