Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There is still no cure for the common birthday.

John Glenn