Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I don't love dolls. I love women. I love their bodies.

John Galliano