Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Be thine own palace, or the world's thy jail.

John Donne