Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

To ask advice is in nine cases out of ten to tout for flattery.

John Churton Collins