Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Men have the power of thinking that they may avoid sin.

John Chrysostom