Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Focus is a matter of deciding what things you're not going to do.

John Carmack