Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I truly don't have any formula for the choices I make.

Javier Bardem